Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

 

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Website: www.andrijasevci.hr

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

Nadolazeće rezervacije:

 

Puni kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

Zadnje vijesti

Općina Andrijaševci obuhvaća naseljena mjesta Andrijaševce i Rokovce i rasprostranjena je na 39,62km 2.

 

Prema podacima iz Ureda za katastar i geodetske poslove županije Vukovarsko-srijemske(stanje za 2007.godinu), poljoprivredne i šumske površine na području općine Andrijaševci su:

 

VRSTE ZEMLJIŠTA POVRŠINA U ha
oranice i vrtovi 2655
voćnjaci 52
vinogradi 1
livade 1
pašnjaci 4
tršćaci i bare
šumsko zemljište 756
neplodno zemljište 493
UKUPNO: 3962

 

Nizinski reljef u morfološkom smislu pripada fluvijalnom i fluvijalno-močvarnom reljefu, dok je zaravanski reljef rezultat djelovanja eoloskih i sufozijskih procesa.U morfostrukturnom pogledu, nizine su akumulacijsko-tektonski tip refelja, dok lesne zaravni pripadaju tipu akumulacijsko-denudracijskog reljefa. *

 

 

U geomorfološkom smislu prostor Općine Andrijaševci pripada prostoru Istočnohrvatske nizine, kao dijelu makromorfološke regije Panonske nizine, odnosno mikroregiji Vinkovačko-vukovarske lesne zaravni Istočnohrvatske ravnice.

U širem prostoru mogu se izdvojiti tri osnovna tipa reljefa: nizinski, zaravanski i brdski, nastakih pod utjecajem složenih endogenih i egozogenih procesora.

Na prostoru Općine Andrijaševci , ali i na širem prostoru, osnovne reljefne karakteristike su određene odnosnomviših lesnih zona i aluvijanskih ravni, Ovakav reljef karakterizira jednoličan geološki sustav i neznatne visinske razlike

 

U geološkoj građi prevladavaju mladi kvartarni sedimenti, pleistocenske i holocenske starosti. Na geološkoj mladoj osnovi izmodeliran je tipični nizinski reljef, u okviru kojega se mogu izdvojiti cjeline lesnog ravnjaka, te niže lesne zone,koja zauzimaju odručje vučanske i biđ-bosutske nizine.

 

*iz Prostornog plana općine Andrijaševci (geološke, pedološke, klimatske značajke)

 

Na području Općine Andrijaševci, koja se nalazi južnije od prostora lesne zaravni, cijelo područje Općine se nalazi u području niže lesne zone koja pripada prostoru bosutske nizine.

U građi reljefa najrasprostranije su naslage močvarnog i pretaloženog prapora, dosta glinovite, a ponekad pjeskovite, dok su močvarne naslage zastupljene u uskom pojasu bosutske nizine.

Veći dio Općine nalazi se na naslagama koje obuhvaća prašinasti pijesak,

prah, glinoviti prah i pretaloženi les, sve u nijansama sive i smeđe boje.

Radi se o facijesu riječnih korita i starije holocenskim barskim toložinama.

Sjeverni dio naselja Rokovci kao i šuma Grabarje nalaze se na naslagama holocenske starosti,ali riječ je o sitnozrnatim taložinama nastalim u poplavnim i barskim okolišima, a također i u mrtvajama. Radi se o glinovitim prahovima,prahovima,prahovitim glinama i glinama, smeđe i sivosmeđe ili su šareni. U mineralnom sastavu prevladava kvarc,uz kojega još ima feldspata, muskovita i šestica stijena. Debljina ovih naslaha ne prelazi desetak metara.

Nadmorske visine reljefa na području Općine kreću se od 82,8 do 86,6 m, te visine rastu od istoka prema zapadz, odnosno prema području lesnog ravnjaka.

Budući da su oba naselja na području Općine na vrlo maloj udaljenosti to se i prosječne nadmorske visine naselja razlikuju za 1 m.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00