Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristup informacijama

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

Na području općine Andrijaševci ima cca 46 km prometnica. Od toga na ceste otpada 38 km i to:

 

Prostor Općine Andrijaševci smješten je u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, južno u odnosu na prosor Grada Vinkovaca. U centralnom dijelu prosotra Općine smiještena su jedina dva naselja na području Općine,a dijeli ih rijeka Bosut. Navedena naselja su s okruženjem povezana mrežom županijskim cesta i to:

 

-državnih cesta nema na području općine

13,30 km cesta županijskog značaja (ŽC 4170 Vinkovci D46-Cerna-Gradište-Županja D55 u dužini od 8 kn. ŽC4166 Vođinci D46-Retkovci-Andrijaševci ŽC 4170-D55 u dužini 5,3 km.)

.24,7 km lokalnih (nerazvrstanih) cesta

 

Stanje kolnika postojeće županijske mreže je srednje do loše,te je u narednom razdoblju potrebno planirati sanaciju prvenstveno kolnika i to u pogledu prometno-tehničkih karakteristika te osiguranja dovoljne nosivosti sukladno postojećem i očekivanom prometnom opterećenju.

 

Za održavanje cestovnih prometnica zadužen je ”Cesting” d.o.o. Osijek, nadcestarija Vinkovci.

 

Trasa željezničke pruge Vinkovci-Županja koja prolazi prostorom Općine svrstana je u najnižu kategoriju razvrstanih pruga i to kao pruga II reda (II.211). Na području Općine duljina željezničke pruge iznosi 8,2 km, što je 24% od ukupne duljine pruge. Skromni prometno-tehnički elementi željezničke pruge (najmanji polumjer zavoja R=300,0 m) i ograničenje brzine km/h utječu i na nisku razinu prometne usluge koja ona pruža.

 

Na području Općine postoje dva službena mjesta:stajalište Rokovci (9+027= o stajalište Andrijaševci(10+322).

 

Na lokaciji ”Bok” formiran je 1982.godine aerodrom na prosotru

dužine 1.500×80 m. Položaj postojeće staze je na pravcu 045°-215°,paralelno s postojećom županijskom cestom(Vinkovci-Rokovci), s koje se i pristupa na prstor aerodroma.

Promatrana lokacija udaljena je od centra grada Vinkovaca od 5.0 km , o do centra Andrijaševaca 4,0 km. Postojeća USS je u relativno dobrom stanju, jer se radi o dreniranom zemljištu koje je u funkciji aerodoroma više godina.

 

 

*iz prostornog plana općine Andrijaševci

 

Položaj aerodroma u pogledu hidrometeoroloških uvjeta je nešto nepovoljniji glede bočnog vjetra, jer najčešći vjetorvi pušu okomito na smjer USS. No jačina tih vjetrova nije velika.

U dosadašnjem korištenju zračne luke,u poljoprivredne svrhe,kao i u Domovinskom ratu nije bilo nikakvih problema glede polijetanja i slijetanja zrakoplova.

 

Preko terijorija općine Andrijaševci vrši se i prijenos električne energije (zračnim dalekovodima od 400,, 110 i 35 kV ukupne dužine 24 km) u koju svrhu je postavljeno 15 trafostanica za prihvat elektroničke energije sa distributivnog dalekovoda i distribuciju iste do potrošača različite izvedbe i na raznim lokacijama

 

Naftovoda nema na području općine, ali je povedena plinifikacija naselja u općini. Prograničko naselje Blace je početna točka plinovoda, odnosno srednjotlačne (radnog tlaka 4.0 bara) plinske mreže Rokovci-Andrijaševci.

 

Na 35 kV naponskoj razini izgrađene su sljedeće građevine:

 

-TS 45/10(20) kV Cerna/Andrijaševci,

-DV 35 kV Vinkovci-Cerna,

-DV 35 kV Županja-Cerna,

-DV 35 kV Cerna(Andrijaševci) Otok (s kabelskim izlazom iz TS).

 

Za akcidentne slučajeve i moguće popravke i prepravke na distributivnoj mreži, u pojedinim ulicama, postavljeni su sigurnosni ventili.

 

Na području Općine Andrijaševci nema izgrađenih naftovoda i plinovoda šireg društvenog značaja. Prostornim i drugim razvojnim planovima se ne predviđaju naftovodi i plinovodi šireg društvenog značaja (međunarodni i magistralni).

 

Na području Općine izgrađena je distibucijska plinoopskrbna mreža u oba naselja Općine. Sutavi za cijevni transport prirodnog plina i plinoopskrba područja Općine Andrijaševci ostvaren je izgradnjom lokalnog (distribucijskog) plinovodnog sustava kojim su obuhvaćena oba naselja Općine. Lokalni (distribucijski) plinovodni susttav sastoji se od:

 

-međumjesnog plinovoda (lokalni visokotlačni)

-glavnog distribucijskog plinovoda

-mjesnih plinovodnih mreža

 

 

Lokalnim visokotlačnim (u daljnjem teksu: međumjesnim plinovodom) Vinkovci-Rokovci-Privlaka (i dalje) prirodni plin se podrema od glavne opskrbnih točaka. Pošto postojeću potrošnju na ovom dijelu Županije zadovoljava i srednjetlačna plinovodna mreža lokalne opskrbne točke (redukcijske stanice-RS) nisu izgrađene, a izgrađeni međumjesni plinovod radi pod tlakom do 0,4 Mpa (4 bara).

 

Glavni distibucijskim plinovodima povezuju se mjesne mreže naselja Općine Andrijaševci i pojedinih naselja izvan Općine Andrijaševci,te pri tome prolaze glavnim opskrbnim pravcima u samim naseljima.

 

Tlak plina u ovim plinovodima je jdo 0,4 MPa (4,0 bara), a grade se unutar građevinskog područja u zelenom pojasu ulica, a izvan naselja uz trasu prometnica.

Mesne plinodone mreže izgrađene su unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlak plina u mjesnim plinovodima je 0,1-0,4 Mpa (1,0-4,0 bara).

 

Zbog visine tlaka plina u mjesnoj plinovodnoj mreži svaki korisnik mora imati kućnu redukcijsku stanicu za snižavanje tlaka na uporabnu vrijednost i mjerenje potrošnje.

 

Naselja Andrijaševci i Rokovci spijen su na regionalni vodovod koji prolazi područjem općine. Ovaj vod je profila 700mm.

Osim vode iz regionalnog vodovoda u sustavu korištenja vode ostala su dva vodocrpilišta”Nova škola 1” i ”Nova škola 2”.oba su smještena u Andrijaševcima uz rijeku Bosut. Isti nisu u uporabi jer se koristi voda iz regionalnog vodovoda, a općina i nadalje održava navedene bunare u funkciji, sukladno dogovoru s Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom.

 

Na području Općine Andrijaševci nije izgrađen sustav javne odvodnje.

Stanovnici oba sela otadne vode ispuštaju u septičke jame ili u najbliže kanale i rijeku Bosut. Septičke jame su obićno propusne pa se dio otpadnih voda infiltrira u podzemlje, što utječe na kvalitetu podzemnih voda. Postoji rješenje sustava odvodnje Andrijaševci/Rokovci na nivou idejnog projekta.

 

Izbjegličko naselje ”Blace” je opremljeno zasebnim sustavom odvodnje otpadnih voda uključujući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tipa ”biodisk”.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00